پیام بهرام پور

همبنیانگذار اپلیکشن آرامیا
• مدیر اجرایی انتشارات بیشتر از یک نفر
• بنیانگذار مجموعه موسسات بیشتر از یک نفر 1
• مدیر پرمخاطبترین سایت آموزش ارتباطات در ایران )با بازدید روزانه ۲۰ هزار نفر (

• ترجمه کتاب قله از اریک اندرسون
• ترجمه کتاب چگونه در بیست ساعت هرچیزی را یاد بگیرید؟از جاش کافمن
• کتاب مهندسی آرزوها، انتشارات بیشتر از یک نفر
• کتاب مهنـدسـی خـوشبختـی، انتشـارات نگاه نوین
• کتاب تیغ، انتشـارات تعـالـی
• کتاب از شنبـه، انتشـارات تعـالی
• کتاب انسان ۲۰۲۰ ، انتشارات تعالی
• کتاب جعبـه ابـزار سخنـرانـی، انتشـارات سپیـد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!